logo
Управление/СПУ/Культурный центр "Слободка"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР „СЛОБОДКА”.

Адреса: вул.Ак.Воробйова, 26
Телефон: 701-04-47
Директор Случанська Тетяна Володимирівна

Підприємство створене для задоволення суспільних та культурних потреб населення, морального і естетичного виховання дітей і підлітків, організації культурного дозвілля для усіх поколінь громадян мікрорайону, створення умов для освоєння корисними професіями.

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА „КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР „СЛОБОДКА”

м. Одеса 2008 р.

1. Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство “Культурний центр „Слободка” іменоване надалі “Підприємство”, створене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства.
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР „СЛОБОДКА”.
1.2.2. Скорочене українською мовою : КП “КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР „СЛОБОДКА”.
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЛОБОДКА».
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СЛОБОДКА».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне Підприємство є унітарним.
1.5. Комунальне підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8 Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.10.У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11.Місцезнаходження Підприємства: Україна, вул. Ак. Воробйова, 26.

2. Мета і предмет діяльності Підприємства.

2.1. Мета створення Підприємства: Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Будівництво, створення та відкриття зелених театрів, естрадно-концертних, театрально-видовищних і спортивних майданчиків та залів, пересувних цирків, центрів дозвілля, бібліотек, читальних залів, відеотек, ігротек, більярдних, кегельбанів, танцювально-розважальних, інформаційно-виставочних, рекреаційно-відновлювальних залів і комплексів, залів ігрових та гральних автоматів, комп’ютерних ігор, спортивних тренажерів, демонстрування кіно – і відеофільмів, відкриття стадіонів, катків, лижних і човнових станцій, плавальних басейнів, саун, пляжів, соляріїв, баз прокату спортивного, розважального інвентарю та іншого майна, кіосків, павільйонів, барів, комерційних відділів, магазинів, кафе та інших об’єктів.
2.2.2. Підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставочних, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших програм.
2.2.3. Конструювання, будівництво, придбання, створення, встановлення і монтування різноманітних атракціонів, ігрових автоматів (механізованих, простих конструкцій, малих форм і т.д.), обладнання і благоустрій баз для роботи серед різноманітних груп населення.
2.2.4. Створення пересувних і стаціонарних атракціонних колплдексів, автогосподарства.
2.2.5. Надання послуг з прокату культурного, спортивного і туристичного інвентарю
2.2.6. Організація театральних груп, циркових, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів і груп, платних курсів і гуртків для організації дозвілля.
2.2.7. Здійснення інформаційної діяльності: випуск рекламної продукції, створення музичних відео - та кіно програм, а також музичних фонограм.
2.2.8. Організація оранжереї, розсадників, постійно діючих зоологічних виставок, утримання колекції тварин, створення лабораторій, дослідних станцій юних натуралістів та інше.
2.2.9. Організація, у встановленому порядку, аукціонів, лотерей, виставок-продажу живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективних екскурсій і лекцій з різних галузей знань, проведення свят, театралізованих виставок, карнавалів, балів, фестивалів, оглядів, конкурсів, безкоштовних та платних концертів професійних і самодіяльних колективів як у Підприємстві, так і на договірних умовах в інших установах та організаціях з продажем квитків чи за безготівковим розрахунком.
2.2.10. Безкоштовне одержання коштів і матеріальних цінностей, в тоу числі будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів від державних підприємств і організацій, благодійних та інших громадських фондів і об’єднань, окремих громадян.
2.2.11. Укладення на госпрозрахунковій основі з науково-дослідними, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, вищими учбовими закладами та іншими юридичними особами, а також окремими громадянами договорів (угод) на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції парку, його структурних підрозділів, модернізації обладнання, механізації автоматизації виробничих процесів, організації праці і виробництва.
2.2.12. Затвердження проектно-кошторисної документації і титульних списків на будинки, споруди і об’єкти, будівництво яких здійснюється за рахунок господарського доходу Підприємства і кредитів банку.
2.2.13. Затвердження за положенням з підрядними організаціями графіків проведення будівельно-монтажних робіт.
2.2.14. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюється Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

3. Органи управління.

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших господарських товариств.
3.1.4. Змінює розмір статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансовою господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штати, видає накази, обов’язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.

4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства.

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 5 000 грн. (п’ять тисяч гривень).
Статутний фонд складається з майна, що знаходиться на балансі Підприємства.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнаннями, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

5. Майно Підприємства.

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального Підприємства перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є :
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.
5.3.4. Майно, придбане в інших суб’єктах господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. Господарська діяльність і звітність Підприємства.

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Надає послуги за тарифами, затвердженими Засновником.
6.5. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами, встановленими Засновником.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

7. Трудові відносини.

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства.

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9. Припинення діяльності Підприємства.

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.Секретар ради                                   О. А. Прокопенко